El Consell Social de la UPV, en sessió celebrada el dia 22 d'abril de 2021, va aprovar la proposta de modificació de les taxes dels exàmens de Certificació de Competència CertAcles administrats pel Centre de Llengües (CDL). Aquesta modificació entrarà en vigor a partir de la convocatòria de novembre de 2021.

Es modifica la quantia de les taxes i s'estableixen dues possibilitats de matriculació:

* Matrícula completa per a les quatre **macrodestrezas (expressió oral i escrita, comprensió auditiva i lectora)

* Matrícula per blocs (Bloc destreses productives: expressió oral i escrita/ Bloc destreses receptives: comprensió auditiva i lectora)*


En el cas de no superar un dels blocs de les proves (bloc destreses productives o bloc destreses receptives), la nota del bloc superat es guardarà per a la convocatòria immediatament posterior, permetent al candidat matricular-se en la següent convocatòria únicament del bloc no superat.*

Important:

**NOMÉS per a aquells candidats que no hagen superat un dels blocs en la convocatòria immediatament anterior.

**Es mantindrà la nota NOMÉS una vegada i sempre que el candidat s'inscriga en la convocatòria immediatament posterior, de no ser així haurà de concórrer de nou a la convocatòria completa (4 macrodestreses).

TAXES DE MATRÍCULA:

• Taxa per a membres de la comunitat universitària:

A2 ---- bloc de productives + bloc receptives – 50 €
B1 ---- bloc de productives + bloc receptives – 50 €
B2 ---- bloc de productives + bloc receptives – 70 €
C1 ---- bloc de productives + bloc receptives – 70 €

• Taxa per a externs a la UPV:

A2 ----bloc de productives + bloc receptives – 65 €
B1---- bloc de productives + bloc receptives – 65 €
B2 ----bloc de productives + bloc receptives – 91 €
C1 ----bloc de productives + bloc receptives – 91 €


TAXES DE SEGONA MATRÍCULA:


• Taxes de segona matricula per bloc de destreses (només per a candidats que en la convocatòria immediatament anterior tinguen aprovat un dels dos blocs)

▪ destreses receptives: Reading + listening
▪ Destreses productives Speaking + writing

Taxes seguna matrícula membres de la comunitat universitària:

A2
▪ bloc de productives: 40 €
▪ bloc receptives: 30 €
B1
▪ bloc de productives: 40 €
▪ bloc receptives: 30 €
B2
▪ bloc de productives: 55 €
▪ bloc receptives: 35 €
C1
▪ bloc de productives: 55 €
▪ bloc receptives: 35 €

Taxes de segona matricula externs:

A2
▪ bloc de productives: 52 €
▪ bloc receptives: 39 €
B1
▪ bloc de productives: 52 €
▪ bloc receptives: 39 €
B2
▪ bloc de productives: 70 €
▪ bloc receptives: 45 €
C1
▪ bloc de productives: 70 €
▪ bloc receptives: 45 €